Hotărârea Consiliului național al OAMGMAMR nr. 4/16.03.2021

HOTĂRÂRE nr.4 / 16.03.2021
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului naţional al Ordinului
Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România
nr.35/2015 privind eliberarea Certificatului de membru al Ordinului Asistenţilor
Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România însoţit de avizul anual
Având în vedere prevederile art.5 alin.(1) din Anexa la Ordinul Ministrului Sănătăţil nr.1454/ 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical în regim independent,
În temeiul prevederilor art.53 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 26 alin.(6) din Statutul Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, adoptat în baza Hotărârii Adunării generale naţionale a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, cu modificările şi completările ulterioare,
Consiliul naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România emite următoarea:
HOTĂRÂRE
Art.I Hotărârea Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr.35 / 04.12.2015 privind eliberarea Certificatului de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România însoţit de avizul anual, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 din 22 decembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează, după cum urmează:


1. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 2
Pentru participarea asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali la concursuri sau examene de ocupare a unor posturi vacante sau temporar vacante, dovada calităţii de membru se face în baza Certificatului de membru şi adeverinţei pentru participare la concurs, conform anexei nr.l."

2. După articolul 2 se introduc două articole noi, articolele 2^1-2^2, cu următorul cuprins:
"Art.2^1
(1) Pentru înregistrarea asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali la administraţia financiară, în vederea dobândirii calităţii de persoană fizică independentă, certificatul de membru va fi însoţit de un aviz pentru înregistrarea ca persoană fizică independentă, conform anexei nr.2. Cererea pentru eliberarea avizului se va depune la filiala Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România la care este înregistrat în calitate de membru, conform anexei nr.3.
(2) După obţinerea Codului de înregistrare fiscală (CIF), pentru a exercita profesia în calitate de persoană fizică independentă, asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali vor solicita OAMGMAMR eliberarea avizului anual, în condiţiile prevăzute la art. 2^ 2.
Art.2^2
Avizul anual pentru asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţii medicali care işi exercită profesia ca persoană fizică independentă, se eliberează numai persoanelor care fac dovada încheierii unor contracte de prestări servicii cu unităţi sanitare/instituţii autorizate conform legii, în vederea furnizării de servicii de îngrijiri medicale, potrivit calificării profesionale dobândite."
Art. II
La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr.2/16.03.2018 privind eliberarea avizului anual pentru asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţii medicali care Işi exercită profesia ca persoană fizică independentă.
(1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării de către Consiliul naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.
(2) Anexa care cuprinde modelul adeverinţei pentru participare la concurs devine anexa nr.1.
(3) Anexele 1 - 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.IV
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.