Certificat status profesional

Certificatul de status profesional curent se întocmește și se eliberează, la cerere, de către filiala OAMGMAMR al cărui membru este solicitantul, în termen de 30 de zile de la înregistrarea solicitării.

Status profesional curent este valabil 3 luni de la data eliberării.

În vederea obținerii certificatului de status profesional curent, solicitantul va depune la filiala OAMGMAMR al cărui membru este, următoarele documente:

a) cerere de eliberare în care se precizează datele de contact (modelul cerere de eliberare este prevăzut în anexa nr. 2 din metodologia privind întocmirea și eliberarea certificatului de status profesional curent).

b) copii de pe actul de identitate, actul care atestă dubla cetățenie și, după caz, de pe documentele de schimbare a numelui;

c) copii de pe documentele de studii care atestă formarea, după caz, în profesia de asistent medical generalist, de moașă, respectiv de asistent medical. În cazul în care formarea s-a făcut în afara granițelor României, solicitantul va depune copia titlului de calificare obținut în străinătate și a documentului de recunoaștere a calificării, conform legii;

d) copie de pe foaia matricolă/suplimentul la diplomă;

e) copii de pe documente care atestă specializarea postbază, dacă este cazul;

f) adeverința din care să rezulte perioada școlarizării, după caz, de la școala postliceală/facultate - în original;

g) copie de pe certificatul/adeverința de promovare a examenului de grad principal, după caz;

h) copie de pe adeverința/certificatul prin care se atestă efectuarea programului special de revalorizare a calificării, după caz;

i) în situația în care solicitantul beneficiază de loc de muncă sau exercită profesia în baza unui contract de voluntariat, documente - în original, din care să rezulte:

  1. denumirea oficială a unității sanitare în care își desfășoară activitatea la data solicitării sau a cabinetului de practică independentă în care solicitantul își desfășoară activitatea la data cererii, cu precizarea datelor de contact (adresă, telefon, email, după caz, CIF);
  2. data și funcția de încadrare sau, după caz, calitatea de titular de cabinet sau de persoană fizică independentă;
  3. concediile pentru incapacitate temporară de muncă, concediile de îngrijire copil sau concediile fără plată de care titularul beneficiază la data solicitării;

j) certificat de cazier judiciar în termen de valabilitate, în original;

k) după caz, declarație pe propria răspundere că nu exercită profesia în România la data solicitării;

l) acordul petentului cu privire la prelucrarea datelor personale de către filiala Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România la care a depus solicitarea de emitere a certificatului de status profesional curent;

m) dovada achitării taxei de eliberare în cuantum de 100 lei.

Copiile documentelor prevăzute la alin. (3) lit. b) - e), g) și h) vor fi însoțite de originale pentru certificare acestora „conform cu originalul“.

Pentru mai multe informații citește aici: 

Ataşamente:
Download-ează fișierul (statusprofesional.pdf)statusprofesional.pdf[ ]342 kB